Tiếp cận dịch vụ chăm sóc

This translation comes from the official Northeastern web publication: Access to Care

Note: Though this article was carefully translated through rounds of edits by our student translators, we still do not have a faculty member available to finalize this translation. If you are a Northeastern faculty member interested in proofreading this article, please sign up to join us here.

UHCS luôn sẵn sàng hỗ trợ theo nhiều cách khác nhau. Để biết thêm thông tin về cách liên hệ với chúng tôi, hãy truy cập trang này.

Các dịch vụ UHCS có sẵn cho:

  • Tất cả sinh viên đại học
  • Tất cả sinh viên trường Luật
  • Sinh viên sau đại học đã đăng ký Chương trình Sức khỏe Sinh viên hoặc đã trả phí sức khỏe sinh viên
  • Sinh viên trong các chương trình đặc biệt theo sự sắp xếp trước.

Trước khi truy cập UHCS:

  • Đảm bảo rằng địa chỉ địa phương và số điện thoại hiện tại của bạn được cập nhật trong cổng thông tin sinh viên Northeastern của chúng tôi.
  • Mang theo thẻ Husky và thông tin bảo hiểm.

Để biết thông tin về dịch vụ chăm sóc Ngoài Giờ hoặc nếu có trường hợp khẩn cấp cần hỗ trợ ngay lập tức, hãy gọi cho đường dây liên kết của Sở Cảnh sát Đại học Northeastern theo số (617) 373-3333 hoặc 911.

Disclaimer: This Vietnamese version is a translation of the original document in English for information purposes only. In case of a discrepancy, the English original will prevail. Any person or entity that relies on translated content does so at their own risk. The LANG Initiative and its translators shall not be held liable for any losses and/or damages caused by reliance on the accuracy or reliability of translated information. Despite our high translation quality, if you would like to report a translation error or inaccuracy, we encourage you to please contact us.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: